برگزاری آزمون مترجم رسمی97

به گزارش اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی آزمون مترجمی رسمی قوه قضائیه با 5115 داوطلب از سراسر کشور در 14 رشته زبان در محل دانشکده های زبان های خارجی و تربیت بدنی دانشگاه تهران برای 2396 داوطلب مرد و دانشگاه شهید بهشتی برای 2719 داوطلب زن ،راس ساعت […]